Co Je Whistleblowing

Jako WHISTLEBLOWING se označuje oznámení nebo zveřejnění informací o možném protiprávním nebo neetickém jednání, ke kterému dochází v organizaci, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámením se rozumí sdělení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Nejde přitom o jakákoli protiprávní jednání, ale pouze o taková, která mají znaky trestného činu, přestupku spojeného s pokutou ve výši alespoň 100 000 Kč, či porušují právní předpis z vybraných oblastí, jako jsou finanční služby, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrana spotřebitele, hospodářská soutěž, veřejné zakázky a další. Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak Oznámit

Oznámení lze podat prostřednictvím formuláře nebo přes email hlasim@domicall.cz dostupného na personálním oddělení, dále prostřednictvím externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci. Oznámení Ministerstvu spravedlnosti V režimu Zákona lze oznamovat určená protiprávní jednání také Ministerstvu spravedlnosti, a to na webové https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .